Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


Półtora roku badań współpracy Sochaczewa z NGO – wnioski nie są pozytywne

13-07-2015 19:34
Poleć znajomemu Wydrukuj znajomemu
Burmistrz Sochaczewa wziął sobie do serca ocenę pierwszej jego kadencji, przygotowaną przez Fundację Autonomia przed wyborami samorządowymi w 2014 roku – link do tekstu http://fundacjaautonomia.org/aktualnosc,Burmistrz-Sochaczewa-podsumowuje-kadencje-my-tez-podsumujmy,102.html). Wiele cytatów z tej oceny zostało uznane za prawdziwe i umieszczone w załączniku do Zarządzenia nr 125/2015 Burmistrza Miasta Sochaczew z 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sochaczewskiego modelu współpracy z NGO, wypracowanego w ramach realizacji projektu ,,Dobre Rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, nr POKL.05.04.02-00-G52/13 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.". Tytuł zarządzenia jest mylący. Załącznikiem do niego nie jest wspomniany „Model współpracy…” - ten dopiero należy opracować biorąc pod uwagę rekomendacje ekspertów.
 
Załącznik do zarządzenia to w rzeczywistości analiza i diagnoza aktualnego stanu współpracy oraz wstępne rekomendacje do modelu współpracy (tytuł przygotowanego przez ekspertów załącznika to „Założenia, metody i narzędzia współpracy JST i NGO w ramach sochaczewskiego Modelu Współpracy. Rekomendacje wdrożeniowe”). 
 
Czytając entuzjastyczne komunikaty medialne, z których dowiadujemy się, że Sochaczew już przegonił Warszawę i zdecydowanie pędzi dalej (Półtora roku badań NGO - czas na wnioski http://sochaczew.pl/home/newsshow2/12811?title=Poltora-roku-badan-NGO-czas-na-wnioski&filterId=1&sochaczew), trudno uwierzyć, że Burmistrz w tym samym niemal momencie przyjmuje dosyć surową dla siebie ocenę (niestety tylko w dokumencie opublikowanym w ustronnymi miejscu w Biuletynie Informacji Publicznej – link do pliku http://sochaczew.pl/AppData/StaticContentFiles/1554.pdf). 
 
Czy zatem będą realne efekty tej ostrej samooceny? W ocenie Fundacji Autonomia analiza ekspertów, choć czasem nie wprost i w nieco zawoalowany sposób, wskazuje wiele ważnych i koniecznych do wdrożenia działań, które pod warunkiem rzetelnego potraktowania, mogą zwiększyć poziom upodmiotowienia mieszkańców Sochaczewa. Poniżej prezentujemy wybrane przez nas fragmenty analizy stanowiącej załącznik do zarządzenia Burmistrza Sochaczewa.
 
Eksperci zaobserwowali duże zróżnicowanie działających w Sochaczewie organizacji pozarządowych:
- nieliczna jest grupa organizacji rozwijających się, korzystających ze zróżnicowanych źródeł finasowania, stawiających na rozwój (strona 4),
- większość organizacji nastawiona jest na działalność spontaniczną, nie inwestują w rozwój i często jest to wybór świadomy, są to podmioty zmagające się z trudnościami, wpływ na to może mieć m.in. problem nieumiejętności współpracy z innymi organizacjami (strona 4-5), 
- w Sochaczewie widać tendencję odchodzenia od działalności sformalizowanej,  tendencję do wspierania przez samorząd młodszych i mniejszych organizacji (strona 5), choć częściowo przeczy temu rzeczywistość - w regulaminie finansowania sportu młode organizacje wykluczone są z możliwości finansowania ich działalności z miejskich funduszy – kursywą komentarz Fundacji Autonomia;
 
Analiza wskazuje na:
- konieczność wsparcia dla przedsiębiorczości społecznej w Sochaczewie, co aktualnie nie jest realizowane (strona 6-7), choć trzeba też przyznać, że aktywność samych organizacji w tym zakresie jest minimalna,
- eksperci obserwują realny brak prowadzenia konsultacji społecznych (strona 11-13), 
- brak jest miejskiej procedury diagnozowania problemów społecznych (strona 14),
- brak jest powiązania konsultacji społecznych z projektowaniem miejskich strategii i programów operacyjnych (strona 11),
- brak jest uregulowań w zakresie inicjatywy konsultacyjnej mieszkańców (strona 13),
- eksperci wskazują, że w konsultacjach bierze udział realnie tylko Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) i Rada Sportu, a nawet one w ograniczonym zakresie i niezgodnie z rekomendacjami dotyczącymi rozpoczynania konsultacji od założeń projektowanych rozwiązań prawnych (strona 14), 
- brak jest jawności działania Rady Sportu i SRDPP, brak informacji o ich pracach np. w internecie, brak informacji o podejmowanych uchwałach, brak informacji o protokołach ze spotkań (strona 15-17),
- SRDPP działa w niewielkim stopniu zgodnie z ogólnopolskimi standardami, do których tworzenia została włączona z inicjatywy Urzędu Miejskiego (strona 16-17):
a) SRDPP jest zamknięta na głos innych organizacji i obywateli, SRDPP wykorzystywana jako podmiot uzasadniający i dający dowód na istnienie pozornych konsultacji społecznych,
b) SRDPP nie diagnozuje problemów i potrzeb organizacji pozarządowych,
c) wtórny i nieistotny jest udział SRDPP w tworzeniu i konsultacji przedstawianych jej projektów dokumentów,
d) SRDPP zbyt rzadko się spotyka na posiedzeniach, nie informuje o swojej działalności i nie otwiera swoich działań na zainteresowane organizacje, nie inicjuje działań i nie poszukuje lokalnych rozwiązań na rzecz współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;
 
W zakresie współpracy finansowej eksperci wskazują:
- stabilność bazy finansowej, ale także zablokowanie środków finansowych w większości na sport poprzez brak innych form współpracy finansowej w tym obszarze – np. promocji miasta poprzez sport wyczynowy i półprofesjonalny, brak stosowania klauzuli społecznych w zamówieniach publicznych, brak stosowania zlecania zadań poprzez zamówienia publiczne (choć ostatnio w ten sposób finansowane jest działanie Schroniska Azorek), brak konkursu ofert na „wkłady własne”, zwieszające możliwość pozyskiwania środków spoza budżetu miasta – 20 tys. zł w konkursie na wkłady własne może skutkować pozyskaniem 200 tys. zł środków z zewnątrz miasta (strona 18-19),
- za mało organizacji pozyskuje środki spoza budżetu miasta, a miasto ich w tym nie wspiera (strona 19),
- brak jest umów wieloletnich na realizację zadań miasta (strona 19),
- niska jest jakość ofert i ich realność – zbyt mało jest działań edukacyjnych ze strony miasta w tym zakresie, brak jest informacji ze strony samorządu o popełnianych przez organizacje błędach czy też brak jest kart ocen ofert (można je uzyskać tylko na wniosek), uzasadniających punktację i merytoryczną ocenę oferty (strona 19),
- brak jest w Programie współpracy procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, w praktyce powierzono to SRDPP, co budzi wątpliwości ekspertów co do przejrzystości tego typu rozwiązania, rekomendowane jest prowadzenie otwartego naboru do komisji konkursowych (strona 20);
 
W zakresie współpracy pozafinansowej eksperci wskazują:
- nieefektywnie wykorzystywana jest SRDPP, widać uprzywilejowaną rolę organizacji sportowych, traktowanych przez miasto w sposób specjalny – eksperci wskazują na siłę środowiska sportowego i jej przełożenie na decyzje władz w zakresie zasad finansowania sportu (strona 21),
- brak jest spisanych i dostępnych dla każdej organizacji zasad współpracy w działaniach promocyjnych i współpracy we współorganizacji imprez (strona 21),
- istnieją zróżnicowane i niespisane „zwyczaje” we współpracy z organizacjami poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta (strona 21),
- brak jest uregulowań – uchwały rady miejskiej - w zakresie „inicjatywy lokalnej”, co jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (strona 22-23),
- brak jest spisanych i dostępnych dla wszystkich zainteresowanych zasad współpracy partnerskiej między miastem a organizacjami pozarządowymi (strona 25),
- eksperci sugerują wprost potrzebę opracowania nowych zasad Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, nie tylko wprowadzania kosmetycznych modyfikacji, które nie mają wpływu na głównie promocyjny wydźwięk tego działania (strona 25),
- analiza wskazuje na powołanie Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Centrum Kultury, Promocji, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, ale bez żadnego komentarza odnosi się do ich roli w tworzeniu warunków na rzecz społecznej aktywności w Sochaczewie (strona 26-27).
 
Michał Jakubowski, Fundacja Autonomia

« powrót
Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl