Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


Nasz Watchdog: kontrola społeczna jest konieczna – my to udowadniamy

03-08-2015 19:18
Poleć znajomemu Wydrukuj znajomemu
30 czerwca 2015 r. Burmistrz Sochaczewa ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury, jednostki organizacyjnej, która w dniu ogłoszenia konkursu faktycznie nie istniała (dopiero 24 lipca weszła w życie uchwała Rady Miejskiej o powołaniu SCK). Po interwencji Fundacji Autonomia organ nadzoru wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia o konkursie. W efekcie konkurs został przez Burmistrza unieważniony. Sprawa była oczywista, bo przecież nie można wybrać dyrektora nieistniejącego podmiotu.
 
W ten sposób kolejny raz potwierdza się słuszność idei prowadzenia obywatelskiej kontroli działania władz publicznych, a wręcz konieczność prowadzenia takich działań. Przyglądając się dokładnie działaniom samorządów jasno widać, że jest wiele pracy dla instytucji i obywateli nie akceptujących bylejakości, ignorowania mieszkańców, lekceważenia czy wręcz naruszania prawa. Podstawowym pytaniem pozostaje jednak kwestia, czy ten kolejny już przypadek będzie nauką dla osób podejmujących decyzje w lokalnych samorządach? 
 
O zbadanie legalności zarządzenia o konkursie na dyrektora SCK fundacja poprosiła służby prawne wojewody przy okazji wniosku o zbadanie, czy uchwała o powołaniu tej jednostki organizacyjnej również nie została przyjęta z naruszeniem prawa, czyli bez przeprowadzenia stosownych konsultacji. Chodzi o to, że Burmistrz Sochaczewa i Rada Miejska uporczywie nie wywiązują się z realizacji obowiązkowych konsultacji społecznych niektórych najważniejszych uchwał związanych z działalnością miejskich organizacji pozarządowych i spraw szczególnie ważnych dla mieszkańców miasta.
 
Sprawa braku prowadzenia konsultacji społecznych jest przez fundację badana już od 2011 roku, kiedy to wojewoda mazowiecki wskazał Radzie Miejskiej w Sochaczewie, że trzy uchwały Rady zostały przyjęte z naruszeniem prawa. W piśmie tym czytamy, że „brak wypełnienia ustawowego wymogu przeprowadzenia konsultacji (…) może w przyszłości skutkować nieważnością tych aktów”. Od tego czasu właściwie nic się nie zmieniło, ponieważ Burmistrz i Rada Miejska stoją na stanowisku, że nieliczne projekty uchwał wystarczy przesłać do zaopiniowania Sochaczewskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i żaden inny podmiot nie musi się w tej sprawie wypowiadać. Jest to sprzeczne z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XIII/107/11 z dnia 4 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (http://fundacjaautonomia.org/userfiles/files/gmina_sochaczew_miasto_konsultacje_apm.pdf). Uchwała w § 1. umieszcza Sochaczewską Radę Działalności Pożytku Publicznego jako jeden z podmiotów, z którymi przeprowadza się obligatoryjne konsultacje w trybie szczegółowo w niej określonym. Uchwała mówi, że konsultacje przeprowadza się z podmiotami, do których należą „Sochaczewska Rada Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy”. Oczywiste jest więc to, że wszystkie wymienione podmioty uprawnione są do udziału w konsultacjach.
 
Pesymistyczne wrażenie wywiera komunikat rzecznika prasowego Burmistrza w sprawie unieważnienia zarządzenia o konkursie. Mediom przekazano, że Burmistrz wcale nie musiał ogłosić kolejnego konkursu na dyrektora i mógł go wskazać bez otwartego naboru i oceny kandydatów. Problem w tym, że samo ogłoszenie konkursowe jest skonstruowane specyficznie. Zawiera wymóg trzyletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym nie wskazując, co ma to doświadczenie oznaczać. Interpretacja spełnienia tego kryterium należy do urzędników, więc mogą bez konsekwencji uznać, że nieodpowiednie jest doświadczenie we własnej firmie bądź organizacji pozarządowej. Z tego powodu odpadali formalnie kandydaci uczestniczący w ostatnich naborach na stanowiska kierownicze w miejskich instytucjach kultury.
 
Truizmem byłoby mówienie, że brak kontroli grozi patologiami i poczuciem, że każdą decyzję, nawet niekorzystną dla obywateli, można wprowadzić w życie. Widać więc, że wielką rolę do odegrania mają obywatele mający poczucie odpowiedzialności za swoją gminę czy miasto. Takich obywateli zapraszamy do współpracy.
 
Michał Jakubowski, Fundacja Autonomia
 
 
 
 
 
Kilka słów o strażnictwie
Poniższe cytaty pochodzą z publikacji pt. „Zdrowe zęby demokracji” wydanej przez  Sieć Obywatelską Watchdog Polska
http://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/07/Zdrowe-zeby-demokracji_B5_calosc_pojedyncze.pdf:
 
„Osoby bądź organizacje systematycznie obserwujące działania władz w celu poprawy ich funkcjonowania, podniesienia poziomu odpowiedzialności administracji za podejmowane działania oraz ich zgodności z prawem, zwane są strażnikami lub watchdogami.
 
Lokalni strażnicy zbierają informacje o tym, jak działają władze i administracja. Przedstawiają propozycje korekt prawa i procedur dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych, tak by te lepiej wypełniały swoje obowiązki. Podejmowane przez nich działania (np. wnioskowanie o informację publiczną, analiza i udostępnianie innym mieszkańcom umów podpisywanych przez samorządy) mają służyć lepszemu gospodarowaniu lokalnymi budżetami. Sprzyjają rzetelności, celowości i użyteczności społecznej wydatków publicznych. Jawność i przejrzystość procesów decyzyjnych w instytucjach publicznych postulowana i egzekwowana – w ramach obowiązującego prawa - przez lokalnych strażników i strażniczki ma zapewnić wysoki standard usług, dotyczących np. edukacji, zdrowia czy bezpieczeństwa mieszkańców. Zapobiega też zjawiskom korupcji czy konfliktom interesów. Strażnicy pełnią zatem ważne funkcje społeczne: informacyjną, edukacyjną, także prewencyjną i kontrolną. Inicjują też często oddolne działania obywatelskie, niezależne od urzędów, prowadzone przez samych mieszkańców na rzecz najbliższego otoczenia.”.
 


« powrót
Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl