Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


Statut

Poleć znajomemu Wydrukuj znajomemu

Statut Fundacji Autonomia

I. Postanowienia ogólne

§ 1
W celu kształtowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania jego aktywnych obywateli, działających na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, fundator w osobie Michała Jakubowskiego ustanawia Fundację pod nazwą Fundacja Autonomia, zwana dalej Fundacją, aktem notarialnym z dnia 04.02.2009 r. Repetytorium A nr 492/09 z dnia 04.02.2009 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Sochaczewie przy ulicy Wąskiej 17 przed notariuszem Jolantą – Teresą Demczyszyn.
 
§2
Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.
 
§ 3
Fundacja posiada osobowość prawną.
 
§ 4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 5
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Plecewice.
 
§ 6
1. Fundacja używa pieczęci zawierającej nazwę i adres Fundacji oraz inne dane identyfikujące Fundację.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 
§ 7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zaangażowanym w misję Fundacji.
 
§ 8
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 
II. Cele i formy działania fundacji
 
§ 9
 
Cele działania Fundacji:
- wspieranie i organizowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promocja samorządności, dialogu obywatelskiego, rozwój sektora pozarządowego, kreowanie i wspieranie liderów i aktywistów sektora organizacji pozarządowych,
- edukacja społeczeństwa w zakresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i sektora organizacji pozarządowych, w tym organizacji pożytku publicznego,
- podejmowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- podejmowanie działalności wspomagającej upowszechnianie swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- promocja i organizacja wolontariatu;
- wspieranie dialogu międzysektorowego,
- wspieranie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, politycznym, społecznym, kulturalnym, sportowym i innej aktywności służącej wzmacnianiu uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
- promocja idei zrównoważonego rozwoju;
- realizacja programów edukacyjnych, animowanie życia kulturalnego, promocje twórczości i działań artystycznych;
- działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, promowania wiedzy historycznej oraz dziedzictwa kulturalnego i historycznego, turystyki, ochrony środowiska, dobroczynności, rozwoju demokracji, promowania idei samorządności i dialogu obywatelskiego, współpracy międzynarodowej mającej na celu wspieranie młodych demokracji, w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej;
- prowadzenie nadzoru obywatelskiego nad działalnością organów administracji publicznej w zakresie ich współpracy z organizacjami pozarządowymi i pojedynczymi obywatelami,
- realizacja zadań związanych z Polską Pomocą Rozwojową dla krajów rozwijających się, w tym w szczególności pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 
§ 10
Formy działania Fundacji:
- współpraca z jednostkami administracji publicznej, podmiotami prywatnymi, a w szczególności z organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
- działania na rzecz wspierania działalności społecznej, działalności organizacji pozarządowych, działalności kulturalnej, naukowej, edukacyjnej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności edukacji rozwojowej,
- organizacja działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i sektora organizacji pozarządowych, w tym organizacji pożytku publicznego,
- prowadzenie prac badawczych, studyjnych, eksperckich oraz tworzenie i wydawanie dokumentów i opracowań związanych z realizacja celów działalności Fundacji,
- prowadzenie działań związanych z mecenatem sztuki, wspieraniem twórców i artystów, zakupem dzieł sztuki,
- organizacja imprez, wydarzeń, happeningów artystycznych, szkoleń, odczytów, prelekcji, konferencji, pokazów;
- prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, działalności III sektora, ekologii, krajoznawstwa, historii, kultury i sztuki,
- tworzenie i prowadzenie audycji radiowych i telewizyjnych, związanych z realizacją celów działania Fundacji;
- prowadzenie działań monitoringowych organów administracji publicznej w zakresie ich współpracy z organizacjami pozarządowymi i pojedynczymi obywatelami,
- przyznawanie dotacji innym organizacjom pozarządowym na realizację zadań związanych z działalnością statutową tych organizacji z finansowych środków własnych fundacji i środków pozyskanych od innych podmiotów,
- przyznawanie stypendiów;
- inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnych z celami Fundacji.
 
III. Organizacja Fundacji i jej władze
 
§ 11
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Fundacji.
 
§ 12
1. Fundator powołuje pierwszy skład Zarządu Fundacji. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
2. Zarząd składa się z trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Fundator ma prawo zasiadać w Zarządzie.
5. Pierwszy skład Zarządu Fundacji składa się z następujących osób:
- Michał Jakubowski – Prezes Zarządu
- Łukasz Jakubowski – Wiceprezes Zarządu
- Daniel Ufa – Członek Zarządu
6. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji, złożenia rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu.
 
§ 13
Zarząd Fundacji:
1. Reprezentuje ją na zewnątrz,
2. Opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
3. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację celów statutowych,
4. Sprawuje zarząd majątkiem,
5. Przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy,
6. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
7. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
8. Uchwala zmiany w statucie, podejmuje decyzje o połączeniu bądź likwidacji Fundacji.
 
§ 14
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§ 15
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego statutu, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
3. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Głosowanie jest jawne, chyba, że, którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia. W sytuacjach nagłych posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa w zdaniu 1.
7. Uchwały Zarządu powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
 
§ 16
Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę Zarząd może przyznać w uzasadnionych przypadkach zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.
 
§ 17
Rada Fundacji.
1. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony.
2. Rada Fundacji składa się co najmniej z 3 osób.
3. Pierwszy skład Rady Fundacji składa się z następujących osób: 
- Joanna Malarczyk
- Justyna Marciniak
- Martyna Sawicka
4. Członkowie Rady Fundacji na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
5. Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu Fundacji.
6. Między członkiem Rady Fundacji, a członkiem Zarządu nie może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia.
7. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
8. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub odwołania przez Radę Fundacji.
9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Rady Fundacji lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);
 
§ 18
Do zakresu działalności Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji oraz pełnienie funkcji inicjatywno-doradczych, a w szczególności:
1. Przeprowadzanie, przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków i wydawania Zarządowi wiążących zaleceń pokontrolnych,
2. Powoływanie i odwoływanie członków organów Fundacji,
3. Inicjowanie działań Fundacji poprzez składanie projektów i inicjatyw Zarządowi,
4. Opiniowanie na wniosek Zarządu projektów działań Fundacji,
5. Przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
6. Doradzanie Zarządowi we wszelkich sprawach związanych z realizacją celów Fundacji.
 
§ 19
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.
2. Kontrola jest dokonywana nie rzadziej niż raz w roku.
3. Sprawozdania z kontroli Rada Fundacji przedstawia Zarządowi.
 
§ 20
Rada Fundacji ma prawo odwołać członka organu Fundacji w przypadku, gdy ten:
1. Działa na szkodę Fundacji,
2. Łamie postanowienia Statutu Fundacji,
3. Nie stosuje się do uchwał organów Fundacji,
4. Nie uczestniczy w pracach organów Fundacji.
 
§ 21
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków.
2. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
 
IV. Majątek i dochody fundacji
 
§ 22
Majątek Fundacji stanowią:
1. Fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł wniesiony przez Fundatora w Akcie Notarialnym o ustanowieniu Fundacji,
2. Prawa i przedmioty nabyte w czasie działalności statutowej.
 
§ 23
Dochodami Fundacji są w szczególności:
1. Darowizny, dotacje, spadki, zapisy, subwencje, oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
2. Odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
3. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5. Dochody z prowadzonej działalności odpłatnej.
 
§ 24
Dochody Fundacji mogą być użyte wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 
§ 25
Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, przy czym dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji.
 
§ 26
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
2. Gdy jest oczywiste, że długi spadkowe przewyższają stan czynny spadku Zarząd składa oświadczenie  o odrzuceniu spadku.
 
§ 27
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 
§ 28
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.
 
§ 29
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4. Zakupu przez Fundację na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 
V. Postanowienia końcowe
 
§ 30
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 
§ 31
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
 
§ 32
Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 
§ 33
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 34
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 
§ 35
Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.
 
§ 36
Zarząd Fundacji wskaże podmiot, realizujący cele zbieżne z § 9 niniejszego Statutu, na którego rzecz zostaną przekazane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji.
 
§ 37
Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
 
Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl