Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


Program "Budowa infrastruktury III sektora"

Poleć znajomemu Wydrukuj znajomemu

ROK 2012

W ramach tego programu wspierana była działalność Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (ROPPS). W 2012 roku odbyło się 13 spotkań ROPPS, w których wzięło udział 120 przedstawicieli reprezentujących 20 organizacji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego. Podczas spotkań w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie Rada zajmowała się następującymi kwestiami:
1) złożeniem drugiego wniosku do Zarządu Powiatu Sochaczewskiego o powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
2) przedstawiciele ROPPS wzięli udział, wraz z Pełnomocnik Burmistrza Sochaczewa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pracownikami Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, w warsztatach organizowanych dla platform współpracy i przedstawicieli lokalnych samorządów w ramach projektu  Federacji Organizacji Służebnych Mazowia pt. „Budujemy współpracę na Mazowszu  – od organizacji do federacji” 10–11.02.2012r. w Jachrance;
3) omówione zostały wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Burmistrza Sochaczewa;
4) interwencje w sprawie budowy jazu na Bzurze – składanie zastrzeżeń do Urzędu Miejskiego;
5) omawiano działalność Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i propozycje spraw, którymi mogłaby się zająć SRDPP;
6) propozycje ROPPS do projektu programu współpracy Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok – 14 szczegółowych uwag i propozycji;
7) pismo do Starosty Sochaczewskiego o opublikowanie w BIP rejestru stowarzyszeń i rejestru klubów sportowych;
8) omówiono przebieg i procedury oceny ofert w otwartym konkursie ofert Zarządu Powiatu Sochaczewskiego;
9) pismo do Zarządu Powiatu   Sochaczewskiego z prośbą o informację na temat aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na okres po 2013 roku;
10) zaproszenie posła Pawła Sajaka, członka sejmowej podkomisji stałej do spraw współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
11) poruszono temat remontowanych Kramnic  Miejskich – Czy w wyremontowanych Kramnicach Miejskich będzie przestrzeń dla organizacji pozarządowych?;
12) relacja członka ROPPS-u z Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich, który odbył się w dniach 24-26.05.2012r. w Marózie;
13) po raz pierwszy w historii wszystkie samorządy z terenu powiatu sochaczewskiego uchwaliły program współpracy z organizacjami pozarządowymi - ROPPS działała w tym kierunku od chwili powstania.

Dzięki członkostwu Fundacji Autonomia w Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA, Federacja objęła z końcem 2011 roku wsparciem Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. W  roku 2012 w ramach projektu Federacji pn. „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji” ROPPS otrzymała wsparcie doradcy, który raz w miesiącu obecny byłe na spotkaniach ROPPS. Dodatkowo organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa, porad prawnych itp.

Na początku roku 2012 fundacja Autonomia ponownie prowadziła akcję informacyjno-promocyjną, dotyczącą przekazywania 1% podatku należnego dla organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie powiatu sochaczewskiego.  Pod koniec roku podsumowana została również kampania przekazywania 1% dla OPP z powiatu sochaczewskiego za rok 2011 http://fundacjaautonomia.org/aktualnosc,1--podatku-dla-organizacji-pozytku-publicznego-za-2011-rok-8211-podsumowanie,71.html. Dane do podsumowania kampanii !% zostały pozyskane dzięki współpracy z Urzędem Skarbowym w Sochaczewie oraz dzięki danym przekazanym przez poszczególne organizacje pozarządowe.

W 2012 r. w razie potrzeb udzielane były porady w zakresie bieżącej działalności organizacji pozarządowych, które zwracały się do Fundacji Autonomia z prośbami o pomoc i informacje.
 

ROK 2011

W roku 2011 kontynuowane były działania w ramach realizacji zadania pn.: Wdrażanie "Kompleksowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Dialogu Międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim 2009-2013" w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2010 ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Oprócz kontynuacji działań realizowanych w roku 2010: szkoleń dla organizacji i samorządów, wydawania kwartalnika organizacji pozarządowych powiatu sochaczewskiego, wspierania funkcjonowania Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, zrealizowane zostały nowe przedsięwzięcia:
- kampania informacyjno-promocyjna „1% dla OPP z terenu powiatu sochaczewskiego” w terminie 01.01.2011 – 30.04.2011,
- dwudniowa wizyta studyjna w Elbląskim Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych dla dziennikarzy, samorządowców i przedstawicieli organizacji.

ROK 2010

W roku 2010 kontynuowane są działania podjęte w roku ubiegłym. W okresie od 01.06.2010 r. do 31.12.2011 r. Fundacja Autonomia w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2010 ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pn.: Wdrażanie "Kompleksowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Dialogu Międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim 2009-2013". Szczegółowe informacje o projekcie -->>


ROK 2009

W ramach programu "Budowa infrastruktury III sektora" w 2009 roku zrealizowany został jeden projekt:

Wyciąg z projektu:

Tytuł projektu: Jeden powiat – trzy sektory – wspólna sprawa. Budujemy fundamenty dialogu obywatelskiego i międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim.

Finansowanie:

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, środki własne finansowe i pozafinansowe Fundacji Autonomia, wkład pozafinansowy partnerów.

Termin realizacji:

01.08.2009 r – 31.12.2009 r.,

23.09.2009 r – konferencja inaugurująca projekt,

24.09.2009 r. – połowa grudnia 2009 r. - opracowanie „Kompleksowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Dialogu Międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim” przez zespół ekspercki, konsultacje międzysektorowe, wypracowanie ostatecznego kształtu dokumentu,

10 grudnia 2009 – konferencja podsumowująca projekt.

Cele projektu:

Przedsięwzięcie polegało na podjęciu działań, skierowanych na rozpoczęcie dialogu i integracji międzysektorowej w sektorach publicznym, prywatnym i pozarządowym na terenie Powiatu Sochaczewskiego. Głównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie partnerskiej pozycji sektora pozarządowego względem pozostałych sektorów, wzmocnienie sektora pozarządowego w realizacji zadań publicznych na terenie Powiatu Sochaczewskiego, rozwój potencjału organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Sochaczewskiego poprzez wypracowanie, w porozumieniu i partnerstwie z pozostałymi sektorami, "Kompleksowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Dialogu Międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim 2009-2013", wypracowanie rozwiązań lokalnych, związanych z ułatwianiem i usprawnianiem funkcjonowania organizacji pozarządowych, zwiększania ich roli w realizacji zadań publicznych, wpływu na kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu oraz kształtowania ich pozytywnego wizerunku pośród społeczności Powiatu Sochaczewskiego.

Rezultatem realizacji projektu jest integracja międzysektorowa, wyrażona poprzez unikatowy dokument: „Kompleksową Strategię Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Dialogu Międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim 2009-2013”. Zespół, podczas prac nad dokumentem, kierował się zapisami Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w odniesieniu do tworzenia strategii sektorowych w zakresie rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych oraz budowy i umacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego (zgodnie z zapisami ww. ustawy).

Grupa docelowa

W związku z powyższą diagnozą problemową, grupą docelową zadania byli przedstawiciele wszystkich sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego w jak najszerszej reprezentacji. Efektywna realizacja zadania była możliwa dzięki zapewnieniu uczestnictwa w jego realizacji jak najszerszej reprezentacji trzech sektorów. Warunek ten został spełniony poprzez udział w projekcie partnerów:

  1. Starosty Sochaczewskiego, przewodniczącego Konwentu Samorządów Ziemi Sochaczewskiej, skupiającego wszystkie 8 gmin powiatu (Gmina Miasto Sochaczew, gmina miejsko-wiejska Sochaczew i gminy wiejskie: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno i Teresin) oraz Powiat Sochaczewski, jak również samorządowców, reprezentujących wszystkie gminy powiatu,
  2. Powiatowej Izby Gospodarczej w Sochaczewie, skupiającej szerokie przedstawicielstwo podmiotów gospodarczych działających na terenie Powiatu Sochaczewskiego, w projekcie wezmą udział również niezrzeszone w PIG zaproszone podmioty gospodarcze,
  3. zaangażowanie szerokiej reprezentacji sektora pozarządowego było zadaniem Fundacji Autonomia, polegało na dotarciu z informacją do przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

Podział zadań:

  1. Fundacja Autonomia – partner wiodący – Wnioskodawca w projekcie; – koordynator uczestnictwa sektora pozarządowego; – koordynator projektu; – odpowiedzialna za przebieg projektu; - bieżący monitoring przebiegu realizacji zadania; – finansowanie projektu; – rozliczenie projektu; - za zabezpieczenie logistyczne przebiegu projektu; - zapewnienie wolontariuszy; - za zabezpieczenie ekspertów; - za promocję projektu w mediach; - ewaluacja projektu; - rozliczenie projektu;
  2. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie – koordynator uczestnictwa w projekcie sektora publicznego – jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Sochaczewskiego; – udostępnienie na potrzeby projektu bazy danych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Powiatu Sochaczewskiego; – wyłonienie trzyosobowej reprezentacji sektora w celu koordynacji i przepływu informacji w procesie powstawania „Kompleksowej Strategii...” oraz uczestniczenie w procesie przygotowania dokumentu oraz przeprowadzenie jego konsultacji w swoim sektorze; - promocja projektu w biuletynie informacyjnym „Wieści z Ziemi Sochaczewskiej”
  3. Powiatowa Izba Gospodarcza w Sochaczewie - koordynator uczestnictwa w projekcie sektora prywatnego; - zapewnienie uczestnictwa w projekcie reprezentatywnej grupy podmiotów gospodarczych; - wyłonienie trzyosobowej reprezentacji sektora w celu koordynacji i przepływu informacji w procesie powstawania „Kompleksowej Strategii...” oraz uczestnictwo w procesie przygotowania dokumentu oraz przeprowadzenie jego konsultacji w swoim sektorze.

Zaangażowani eksperci:

Beata Matyjaszczyk - Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku – ekspertka w zakresie partnerstw zawieranych między sektorami;

 Arkadiusz Jachimowicz - Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – ekspert w zakresie dobrych praktyk współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi;

 Aleksandra Stanek, Natalia Ćwik, Maria Roszkowska-Śliż, Forum Odpowiedzialnego Biznesu – ekspertki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
 

Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl