Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


O projekcie

Poleć znajomemu Wydrukuj znajomemu

 

O projekcie

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2013 r. Fundacja Autonomia, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2013 finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, realizowała projekt pn. „Powołanie Federacji Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego”.


Realizacja zadania zakończyła się sukcesem. 10 października w Hotelu Chopin w Sochaczewie odbyło się zebranie założycielskie, które zgromadziło przedstawicieli jedenastu organizacji pozarządowych. W dniu 26 listopada 2013 r. Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego zostało zarejestrowane w KRS.
 
Na liście członków założycieli Porozumienia znalazło się siedem stowarzyszeń i cztery fundacje, reprezentujące sześć z ośmiu gmin z terenu powiatu sochaczewskiego. W skład POPPS weszły Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły i Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mała Ojczyzna” z Kozłowa Biskupiego (gm. Nowa Sucha), reprezentowane przez Renatę Smyczek, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Adamowa Góra (gm. Młodzieszyn), reprezentowane przez Małgorzatę Hetman, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Kamiona (gm. Młodzieszyn), reprezentowane przez Ilonę Grzelak, Fundacja Zielona Polana z Janowa (gm. Brochów), reprezentowana przez Olgę Kulesza, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą (gm. Brochów), reprezentowane przez Marcina Prengowskiego, AMNIS Stowarzyszenie na Rzecz Mieszkańców Sochaczewa i Okolic (m. Sochaczew), reprezentowane przez Alicję Korkosz, Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera (gm. Sochaczew), reprezentowana przez Krystynę Mikołajczyk, Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin IMPULS (gm. Teresin), reprezentowane przez Agnieszkę Ptaszkiewicz, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Topołowa (gm. Teresin), reprezentowane przez Szymona Drzazgę, Fundacja Amigo (gm. Brochów), reprezentowana przez Andrzeja Nowaka i Fundacja Autonomia (gm. Brochów), reprezentowana przez Michała Jakubowskiego. Wśród wymienionych podmiotów znajdują się organizacje uczestniczące w poprzednich latach w pracach nieformalnej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, a wcześniej, od 2009 roku, jej grupy inicjatywnej.
 
Do Zarządu Porozumienia wybrani zostali: Agnieszka Ptaszkiewicz – Prezes Zarządu, Alicja Korkosz – Wiceprezes Zarządu, Michał Jakubowski – Wiceprezes Zarządu, Krystyna Mikołajczyk – Członek Zarządu i Renata Smyczek – Członek Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Andrzej Nowak – Przewodniczący, Szymon Drzazga – Wiceprzewodniczący, Małgorzata Hetman – Członek Komisji.

W ramach powołania Porozumienia zostały zrealizowane poprzez następujące działania:

Blok 1. Działania związane z zapewnieniem właściwej realizacji zadania:
1.    Zapewnienie obsługi administracyjnej zadania – działania ciągłe podczas projektu
2.    Zbudowanie zespołu merytorycznego realizującego zadanie – działania ciągłe podczas projektu

Blok 2. Działania bezpośrednio związane z powołaniem Federacji Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego:
1. Koordynacja i zabezpieczenie techniczne prac Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i Federacji Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego w okresie maj – grudzień 2013 r. (w okresie od października/listopada 2013 r. powołanej już Federacji), w tym organizacja zjazdu założycielskiego Federacji Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego;
2. Przeprowadzenie procedury rejestracyjnej Federacji Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego w Krajowym Rejestrze Sądowym;
3. Organizacja IV Walnego Zjazdu Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego – inauguracja prac Federacji Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego;
4. Zapewnienie odpowiedniego poziomu informowania i promocji zadania poprzez wydanie i szeroki kolportaż dwóch numerów AKTYWU Kwartalnika Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, poświęconego w całości realizacji niniejszego zadania, jego promocji i informacji.

Zadanie zostało zrealizowane w nieformalnym partnerstwie z Federacją Organizacji Służebnych MAZOWIA, której Fundacja Autonomia jest członkiem i od dłuższego czasu współpracuje, również w działaniach związanych z powołaniem i działalnością Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Od Rady do Federacji...
W grudniu 2010 roku powołana została Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (ROPPS). W latach 2010 – 2013 podejmowała szereg działań i inicjatyw integrujących środowisko NGO jako dobrowolne i nieformalne porozumienie organizacji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego. Rada podejmowała interwencjew sprawach waznych sla trzeciego sektora w powiecie sochaczewskim, spotykała się z przedstawicielami samorządów, dwukrotnie zorganizowała Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego. Od listopada 2011 roku do maja 2013 roku wspierana była przez Federację Organizacji Służebnych MAZOWIA w ramach projektu Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji.

Podczas III Walnego Zjazdu Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego 7 grudnia 2012 roku odbyła się dyskusja, dotycząca przyszłości ROPPS. Jednym z poruszanych zagadnień było sformalizowanie działań ROPPS i powołanie związku stowarzyszeń - federacji organizacji pozarządowych dotychczas działających w ramach ROPPS oraz wszystkich innych zainteresowanych. Większość uczestników Zjazdu opowiedziała się za formalizacją i uzyskaniem osobowości prawnej. Dalsze konsultacje przeprowadzone przez Fundację Autonomia wskazały, że liderzy sektora pozarządowego popierają ideę federalizacji i deklarują wsparcie oraz dalszą aktywną działalność w ramach formalnego już porozumienia organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu sochaczewskiego.

„Najwyższy czas na sieciowanie…
Właściwie we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji widać potrzebę współpracy z innymi organizacjami czy też sieciowania.”

Powyższy cytat pochodzi z wydanego pod koniec 2012 r. raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor pt. Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce. Badanie opisuje kondycję trzeciego sektora wskazując wyzwania, których realizacja może pozwolić na zwiększenie efektywności działania i lepszą realizację celów podmiotów pozarządowych.

Jak wskazują ostatnie badania sektora pozarządowego, słaba federalizacja jest barierą dla rozwoju sektora, na co wskazuje m.in. raport końcowy z badania “Jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracja publiczną”, zrealizowany w ramach projektu Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy. Zgodnie z tym opracowaniem niski stopień federalizacji polskiego sektora pozarządowego powoduje, że organizacje nie są w pełnym stopniu i zakresie reprezentowane w relacjach z przedstawicielami administracji publicznej oraz nie mają możliwości sprawowania kontroli społecznej nad decyzjami władz. Taka sytuacja, w połączeniu z niechętnym stosunkiem wielu przedstawicieli administracji publicznej do samej idei współpracy, koordynacji działań i konsultacji, powoduje, że wpływ organizacji na kształt spraw publicznych staje się znikomy. W opinii badaczy brak federalizacji i współdziałania pomiędzy organizacjami pozarządowymi prowadzi do tego, że organizacje pozarządowe nie są zdolne do wypracowania długofalowych zasad określających współpracę i posiadania realnego wpływu na jej kształt.

 

Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl