Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


Konsultacje

Poleć znajomemu Wydrukuj znajomemu

Konsultacje to jedna z form włączania obywateli w proces podejmowania decyzji przez władzę publiczną. W procesie konsultacji zainteresowane jednostki czy podmioty wyrażają swoją opinię ta temat zamierzeń władz samorządowych, rządu czy innych podmiotów publicznych. Otwartość władzy na zapraszanie partnerów społecznych do, choćby częściowego, wpływania na otaczającą ich rzeczywistość we współpracy z decydentami, to bardzo pozytywny standard działania podmiotów publicznych.

Inicjowaniu procesu konsultacji służą rozwiązania legislacyjne instytucjonalizujące i dające podstawy prawne do ich prowadzenia przez instytucje publiczne. Poniżej przedstawiamy stan wdrożenia przez samorządy z terenu powiatu sochaczewskiego szczególnych przepisów dotyczących konsultacji.

Konsultacje z mieszkańcami gminy na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym i art 3b ustawy o samorządzie powiatowym

Art. 5a ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. Tak samo art. 3b ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu. Warto wspomnieć, iż przyjęcie tych uchwał nie jest obowiązkowe. Domniemywać można, że samorządy, które opracowały zasady konsultacji z mieszkańcami zwracają większą uwagę na głos obywateli zabierany w sprawach publicznych.

Uchwały, ustanawiąjące zasady i tryb konsultacji z mieszkańcami określiły następujące samorządy z terenu powiatu sochaczewskiego (kliknij, aby pobrać uchwałę):

Uchwała Nr LX/573/06 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Sochaczew

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Teresin

Uchwała Nr 42/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowa Sucha

Uchwała Nr X/40/2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sochaczew

Uchwała Nr 203/XXXIV/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Iłów

Uchwała Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brochów

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi

Art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi, iż "organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".

Przepis ten interesować powinien wszystkie organzacje pozarządowe działające na terenie powiatu sochaczewskiego i zainteresowane prawem miejscowym, uchwalanym przez rady gmin i radę powiatu, dotyczącym ich działalności statutowej. Określenie przez rady gmin i radę powiatu sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi jest obligatoryjne (kliknij, aby pobrać uchwałę):

Uchwała Nr XLIV/215/10 Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr LIII/198/2010 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

Uchwała Nr III/13 / 2010 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy ”o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr 43/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XIII/107/11 z dnia 4 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Rady Gminy Brochów z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

Obowiązek określenia przez rady sposobów konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi powstał w chwili wejścia w życie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publiczego i o wolontariacie, a więc w dniu 12 marca 2010 r.

Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl