Kontakt
Strona główna

Aktualności Członkostwo w POPPS FIO 2014 FIO 2013 FIO 2010-2011 FIO 2009 O fundacji Programy fundacji Ważne dla NGO Partnerzy i sponsorzy Media Materiały do pobrania Kontakt
Baza danych

Szukaj


FIO 2009

Poleć znajomemu Wydrukuj znajomemu

Tytuł projektu: Jeden powiat – trzy sektory – wspólna sprawa. Budujemy fundamenty dialogu obywatelskiego i międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim.

Finansowanie:

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, środki własne finansowe i pozafinansowe Fundacji Autonomia, wkład pozafinansowy partnerów.

Termin realizacji:

01.08.2009 r – 31.12.2009 r.,

23.09.2009 r – konferencja inaugurująca projekt,

24.09.2009 r. – połowa grudnia 2009 r. - opracowanie „Kompleksowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Dialogu Międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim” przez zespół ekspercki, konsultacje międzysektorowe, wypracowanie ostatecznego kształtu dokumentu,

10 grudnia 2009 – konferencja podsumowująca projekt.

Cele projektu:

Przedsięwzięcie polegało na podjęciu działań, skierowanych na rozpoczęcie dialogu i integracji międzysektorowej w sektorach publicznym, prywatnym i pozarządowym na terenie Powiatu Sochaczewskiego. Głównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie partnerskiej pozycji sektora pozarządowego względem pozostałych sektorów, wzmocnienie sektora pozarządowego w realizacji zadań publicznych na terenie Powiatu Sochaczewskiego, rozwój potencjału organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Sochaczewskiego poprzez wypracowanie, w porozumieniu i partnerstwie z pozostałymi sektorami, "Kompleksowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Dialogu Międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim 2009-2013", wypracowanie rozwiązań lokalnych, związanych z ułatwianiem i usprawnianiem funkcjonowania organizacji pozarządowych, zwiększania ich roli w realizacji zadań publicznych, wpływu na kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu oraz kształtowania ich pozytywnego wizerunku pośród społeczności Powiatu Sochaczewskiego.

Rezultatem realizacji projektu jest integracja międzysektorowa, wyrażona poprzez unikatowy dokument: „Kompleksową Strategię Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Dialogu Międzysektorowego w Powiecie Sochaczewskim 2009-2013”. Zespół, podczas prac nad dokumentem, kierował się zapisami Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w odniesieniu do tworzenia strategii sektorowych w zakresie rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot lokalnych oraz budowy i umacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego (zgodnie z zapisami ww. ustawy).

Grupa docelowa

W związku z powyższą diagnozą problemową, grupą docelową zadania byli przedstawiciele wszystkich sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego w jak najszerszej reprezentacji. Efektywna realizacja zadania była możliwa dzięki zapewnieniu uczestnictwa w jego realizacji jak najszerszej reprezentacji trzech sektorów. Warunek ten został spełniony poprzez udział w projekcie partnerów:

  1. Starosty Sochaczewskiego, przewodniczącego Konwentu Samorządów Ziemi Sochaczewskiej, skupiającego wszystkie 8 gmin powiatu (Gmina Miasto Sochaczew, gmina miejsko-wiejska Sochaczew i gminy wiejskie: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno i Teresin) oraz Powiat Sochaczewski, jak również samorządowców, reprezentujących wszystkie gminy powiatu,
  2. Powiatowej Izby Gospodarczej w Sochaczewie, skupiającej szerokie przedstawicielstwo podmiotów gospodarczych działających na terenie Powiatu Sochaczewskiego, w projekcie wezmą udział również niezrzeszone w PIG zaproszone podmioty gospodarcze,
  3. zaangażowanie szerokiej reprezentacji sektora pozarządowego było zadaniem Fundacji Autonomia, polegało na dotarciu z informacją do przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

Podział zadań:

  1. Fundacja Autonomia – partner wiodący – Wnioskodawca w projekcie; – koordynator uczestnictwa sektora pozarządowego; – koordynator projektu; – odpowiedzialna za przebieg projektu; - bieżący monitoring przebiegu realizacji zadania; – finansowanie projektu; – rozliczenie projektu; - za zabezpieczenie logistyczne przebiegu projektu; - zapewnienie wolontariuszy; - za zabezpieczenie ekspertów; - za promocję projektu w mediach; - ewaluacja projektu; - rozliczenie projektu;
  2. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie – koordynator uczestnictwa w projekcie sektora publicznego – jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Sochaczewskiego; – udostępnienie na potrzeby projektu bazy danych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Powiatu Sochaczewskiego; – wyłonienie trzyosobowej reprezentacji sektora w celu koordynacji i przepływu informacji w procesie powstawania „Kompleksowej Strategii...” oraz uczestniczenie w procesie przygotowania dokumentu oraz przeprowadzenie jego konsultacji w swoim sektorze; - promocja projektu w biuletynie informacyjnym „Wieści z Ziemi Sochaczewskiej”
  3. Powiatowa Izba Gospodarcza w Sochaczewie - koordynator uczestnictwa w projekcie sektora prywatnego; - zapewnienie uczestnictwa w projekcie reprezentatywnej grupy podmiotów gospodarczych; - wyłonienie trzyosobowej reprezentacji sektora w celu koordynacji i przepływu informacji w procesie powstawania „Kompleksowej Strategii...” oraz uczestnictwo w procesie przygotowania dokumentu oraz przeprowadzenie jego konsultacji w swoim sektorze.

Zaangażowani eksperci:

Beata Matyjaszczyk - Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku – ekspertka w zakresie partnerstw zawieranych między sektorami;

 Arkadiusz Jachimowicz - Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – ekspert w zakresie dobrych praktyk współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi;

 Aleksandra Stanek, Natalia Ćwik, Maria Roszkowska-Śliż, Forum Odpowiedzialnego Biznesu – ekspertki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Fundacja Autonomia Adres: Plecewice 98, 05-088 Brochów tel. 0 694 943 480 e-mail: fundacja@fundacjaautonomia.org
wykonanie: ewipo.pl